Kancelaria prawa pracy

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa pracy, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Kancelaria oferuje rzetelną i profesjonalną pomoc prawną dla pracodawców na każdym etapie zarządzania kwestiami związanymi z pracownikami i relacjami pracodawca-pracownik, a dla pracowników na każdym etapie negocjacji oraz ewentualnego sporu z pracodawcą.

 • bezpłatna analiza zasadności i wysokości wzajemnych żądań*
 • porady zdalne
 • uczciwe i klarowne zasady współpracy
 • pełna reprezentacja na etapie przedsądowym i sądowym

Nasze usługi obejmują między innymi:

 • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy. Nasi eksperci służą wsparciem i wskazówkami, aby pomóc Ci zrozumieć i przestrzegać przepisy prawa pracy lub wymóc respektowanie prawa pracy wobec Ciebie.
 • pomoc w kwestiach związanych z mobbingiem i dyskryminacją.
 • reprezentację naszych klientów w postępowaniach sądowych związanymi z prawem pracy. Nasze doświadczenie w sądach pozwala na efektywne dochodzenie roszczeń i obronę interesów naszych klientów.
 • doradztwo w sprawach z zakresu wynagrodzeń i czasu pracy.
 • pomoc w negocjacjach ze związkami zawodowymi oraz przy zawieraniu układów zbiorowych pracy, zapewniając zrównoważone relacje pracodawcy i pracowników.
 • wsparcie w przygotowywaniu umów o pracę, regulaminów pracy, oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem.

Naszym priorytetem jest osiągnięcie jak najlepszych rezultatów w sprawach, którymi się zajmujemy. Dzięki naszemu doświadczeniu, wiedzy i zaangażowaniu, jesteśmy w stanie osiągnąć korzystne rozstrzygnięcia w trudnych sprawach w relacji pracodawca – pracownik.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i współpracy. Gwarantujemy rzetelną i profesjonalną obsługę oraz indywidualne podejście do każdego Klienta.


Krótkie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:


Jakie są podstawowe prawa pracownika w Polsce?

 • Pracownik w Polsce ma kilka podstawowych praw, które są gwarantowane przez Kodeks pracy. Przede wszystkim, pracownik ma prawo do wynagrodzenia za pracę, które powinno być ustalone na podstawie umowy o pracę lub innych przepisów. Prawo do wynagrodzenia obejmuje zarówno podstawowe wynagrodzenie, jak i ewentualne premie, dodatki czy nagrody. Ponadto, pracownik ma prawo do odpowiedniego czasu pracy, co oznacza, że ​​nie powinien pracować więcej niż określona liczba godzin i powinien mieć zapewnione przerwy w czasie pracy. Innymi ważnymi prawami pracownika są prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prawo do urlopu wypoczynkowego, prawo do ochrony przed dyskryminacją i nadużyciami, oraz prawo do organizacji i działania w związkach zawodowych.

Jakie są obowiązki pracodawcy wobec pracownika?

 • Pracodawca w Polsce ma wiele obowiązków wobec pracownika. Przede wszystkim, ma obowiązek zapewnić pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy, które minimalizują ryzyko wypadków i zagrożeń zdrowotnych. Pracodawca powinien dostosować miejsce pracy do wymogów dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia, zapewnić odpowiednie szkolenia BHP oraz dostarczyć niezbędny sprzęt ochronny. Pracodawca ma również obowiązek wypłacać pracownikowi wynagrodzenie w ustalonym terminie, a także przestrzegać przepisów dotyczących czasu pracy i odpoczynku. Innymi obowiązkami pracodawcy są takie jak przestrzeganie przepisów dotyczących urlopów wypoczynkowych, świadczenia związane z chorobą czy opieki nad pracownikiem w przypadku macierzyństwa lub choroby.

Jakie są zasady dotyczące wynagrodzenia za pracę?

 • Zasady dotyczące wynagrodzenia za pracę są uregulowane przez Kodeks pracy. Wynagrodzenie za pracę powinno być ustalone na podstawie umowy o pracę lub innych przepisów, i powinno być odpowiednie i godziwe. Wysokość wynagrodzenia zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj pracy, kwalifikacje, doświadczenie, stopień odpowiedzialności czy wyniki osiągane przez pracownika. Wynagrodzenie może być ustalone na podstawie różnych kryteriów, takich jak stała stawka godzinowa, miesięczne wynagrodzenie, wynagrodzenie akordowe czy prowizje. Pracodawca ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie w terminie, który jest określony w umowie lub przepisach prawa.

Jakie są przepisy dotyczące czasu pracy i odpoczynku?

 • Przepisy dotyczące czasu pracy i odpoczynku regulują limit czasu, w którym pracownik może być zatrudniony, oraz zapewniają mu odpowiednie okresy odpoczynku. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownik nie powinien pracować więcej niż 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Pracownik ma również prawo do przerw w ciągu dnia pracy, które zależą od długości czasu pracy. Przepisy dotyczące czasu pracy różnią się w zależności od branży i rodzaju pracy, np. w przypadku niektórych grup zawodowych, takich jak kierowcy czy personel medyczny, obowiązują specjalne przepisy. Pracownik ma również prawo do okresów odpoczynku między zmianami pracy oraz do urlopu wypoczynkowego, który jest przyznawany na podstawie określonych zasad i może być wykorzystywany w określonym czasie.


Jakie są zasady dotyczące umów o pracę i umów cywilnoprawnych?

 • Umowy o pracę są najczęściej stosowaną formą umowy w przypadku zatrudnienia w Polsce. Umowa o pracę jest zawierana między pracownikiem a pracodawcą i określa prawa i obowiązki obu stron w stosunku pracy. Umowa o pracę powinna zawierać takie elementy jak dane stron, rodzaj pracy, wynagrodzenie, czas pracy, okres wypowiedzenia, obowiązki pracownika i pracodawcy. Umowy cywilnoprawne, takie jak umowy zlecenia czy umowy o dzieło, różnią się od umów o pracę. Umowy cywilnoprawne są zawierane na podstawie Kodeksu cywilnego i regulują inne formy współpracy niż tradycyjne zatrudnienie. Przy umowach cywilnoprawnych, wynagrodzenie może być ustalone na podstawie efektów pracy, a nie na podstawie stałej stawki godzinowej lub miesięcznej. Ponadto, umowy cywilnoprawne mogą mieć różne okresy wypowiedzenia i niektóre prawa przysługujące pracownikom na podstawie umowy o pracę, takie jak prawo do urlopu wypoczynkowego, mogą nie być stosowane w przypadku umów cywilnoprawnych.

Jakie są przepisy dotyczące zwolnień i wypowiedzeń?

 • Przepisy dotyczące zwolnień i wypowiedzeń regulują procedury, które muszą być przestrzegane w przypadku zakończenia stosunku pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia, w zależności od okoliczności. W przypadku zwolnienia za wypowiedzeniem, pracodawca musi przestrzegać określonego okresu wypowiedzenia, który zależy od długości stosunku pracy i innych czynników. Pracownik również ma prawo do wypowiedzenia umowy o pracę, z zachowaniem określonego okresu wypowiedzenia. Istnieją jednak sytuacje, w których umowa o pracę może być rozwiązana bez wypowiedzenia, na przykład w przypadku poważnego naruszenia przez pracownika obowiązków wynikających z umowy lub zachowania, które uniemożliwia dalsze utrzymanie stosunku pracy.

Jakie są przepisy dotyczące ochrony przed dyskryminacją w miejscu pracy?

 • W Polsce istnieją przepisy dotyczące ochrony przed dyskryminacją w miejscu pracy, które gwarantują równe traktowanie wszystkich pracowników. Kodeks pracy zakazuje dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, religię, narodowość, orientację seksualną, niepełnosprawność i wiele innych czynników. Pracodawca ma obowiązek zapewnić środowisko pracy wolne od jakiejkolwiek formy dyskryminacji i podejmować działania mające na celu zapobieganie i eliminowanie dyskryminacji. W przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony przed dyskryminacją, pracownik ma prawo do dochodzenia swoich praw na drodze prawnej.


Jakie są przepisy dotyczące urlopów wypoczynkowych?

 • Przepisy dotyczące urlopów wypoczynkowych określają prawo pracownika do regularnego odpoczynku i rekreacji. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego, który jest przyznawany na podstawie określonych zasad. Podstawowe zasady dotyczące urlopów wypoczynkowych obejmują następujące elementy:
  • Pracownik ma prawo do co najmniej 20 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku kalendarzowego.
  • Okres urlopu może być wydłużony w zależności od okresu zatrudnienia, wieku pracownika, stopnia niepełnosprawności lub innych okoliczności.
  • Urlop wypoczynkowy może być wykorzystywany w określonym czasie, zgodnie z ustaleniami między pracownikiem a pracodawcą.
  • Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, które powinno być równoważne z wynagrodzeniem za czas pracy.

Jakie są przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy?

 • Przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy mają na celu zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca ma obowiązek przestrzegania tych przepisów i zapewnienia odpowiednich środków ochrony oraz szkoleń BHP dla pracowników. Niektóre zasadnicze przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy to:
  • Zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych, w tym dostępu do wody pitnej i toalet.
  • Zapewnienie odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak kaski, okulary ochronne, rękawice, itp.
  • Przeprowadzanie regularnych inspekcji i ocen ryzyka zawodowego w celu identyfikacji i minimalizacji zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.
  • Zapewnienie odpowiedniego szkolenia BHP dla pracowników oraz informowanie ich o potencjalnych zagrożeniach i procedurach postępowania w przypadku wypadków lub sytuacji awaryjnych.

Jakie są przepisy dotyczące ochrony pracowników w przypadku choroby lub macierzyństwa?

 • Przepisy dotyczące ochrony pracowników w przypadku choroby lub macierzyństwa mają na celu zapewnienie pracownikom odpowiedniego wsparcia i ochrony w sytuacjach związanych z ich zdrowiem. Niektóre zasadnicze przepisy dotyczące ochrony pracowników w przypadku choroby lub macierzyństwa to:
 • Pracownik ma prawo do świadczeń chorobowych w przypadku choroby, które obejmują okresowe wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.
 • Pracownik ma prawo do urlopu chorobowego, który może być wykorzystywany w przypadku choroby lub leczenia.
 • Pracownik ma prawo do urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego w przypadku narodzin dziecka.
 • Pracownik ma prawo do ochrony przed zwolnieniem z pracy z powodu choroby lub macierzyństwa.


Należy pamiętać, że powyższe odpowiedzi są ogólnymi informacjami na temat najczęstszych zapytań dotyczących prawa pracy w Polsce. W przypadku konkretnych sytuacji związanych z prawem pracy, zawsze warto skonsultować się z z Kancelarią, jeżeli chcą Państwo uzyskać bardziej szczegółowe odpowiedzi.


Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą, prosimy o kontakt z nami: 
biuro@kancelariasugier.pl w celu omówienia zasad współpracy lub umówienia się na spotkanie. Porad prawnych udzielamy także zdalnie.

Wspólnie ustalimy zasady współpracy i obsługi prawnej.

Oferujemy pełną reprezentację na etapie przedsądowym oraz sądowym. Przygotowujemy niezbędną dokumentację.


Kancelaria zaprasza Państwa do skorzystania z naszej oferty dotyczącej zagadnień z zakresu prawa pracy.
Jeśli szukasz partnera prawnego w dziedzinie prawa pracy, który zrozumie Twoje potrzeby i zapewni kompleksową obsługę, to jesteśmy gotowi Ci pomóc. Skontaktuj się z nami już dziś, a nasi eksperci prawni przygotują rozwiązania dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb.

* bezpłatna analiza zasadności i wysokości żądań nie obejmuje sporządzenia i udostępnienia dokumentów powstałych podczas analizy ani uzasadnienia stanowiska