Kancelaria odszkodowawcza

Kancelaria specjalizuje się w uzyskiwaniu odszkodowań i zadośćuczynień za wszelkiego rodzaju szkody​.
Zapewniamy skuteczne dochodzenie należnego poszkodowanym odszkodowania i zadośćuczynienia, w szczególności za szkody powstałe podczas kolizji i wszelkich wypadków oraz szkody medyczne. Dochodzenie odszkodowań od Skarbu Państwa.

  • bezpłatna analiza zasadności i wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia *
  • porady zdalne
  • uczciwe i klarowne zasady współpracy
  • pełna reprezentacja na etapie przedsądowym i sądowym

Spis treści:

Czym jest odszkodowanie?
Odszkodowanie to forma rekompensaty pieniężnej, przyznawana w wyniku szkody, jakiej doznała osoba w wyniku działania lub zaniechania innej osoby. Odszkodowanie może być przyznane zarówno w przypadku szkód materialnych, jak i niematerialnych, takich jak szkoda na zdrowiu czy na umyśle.

Dochodzenie odszkodowania może być skomplikowane i czasochłonne, dlatego ważne jest, aby skorzystać z pomocy profesjonalnej Kancelarii. Nasza Kancelaria pomoże Ci w ustaleniu odpowiedzialności za szkodę, a także w dochodzeniu roszczenia o odszkodowanie.

Niezależnie od tego, czy jesteś poszkodowanym w wyniku wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, czy też innego zdarzenia, masz prawo do odszkodowania. Skontaktuj się z naszą Kancelarią, aby uzyskać fachowe doradztwo i pomoc w dochodzeniu odszkodowania. Zajmiemy się wszystkimi aspektami Twojej sprawy, tak aby uzyskać jak najlepszy wynik.


Art. 415 k.c.
Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Art. 444 k.c.
§ 1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.
§ 2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.
§ 3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

Czym jest zadośćuczynienie?
Zadośćuczynienie to forma rekompensaty pieniężnej, przyznawana w wyniku naruszenia dóbr osobistych, takich jak zdrowie, nietykalność cielesna, dobre imię czy wolność. Celem zadośćuczynienia jest złagodzenie doznań i cierpień związanych z doznaną krzywdą oraz wyrównanie szkody moralnej.

Zadośćuczynienie może być przyznane na mocy wyroku sądu, a także może być uregulowane w drodze polubownej, poprzez ugodę zawartą pomiędzy stronami. Warto skorzystać z pomocy Kancelarii, która pomoże w dochodzeniu roszczenia o zadośćuczynienie i zapewni profesjonalne i skuteczne działanie na rzecz swojego klienta.

Pamiętaj, że masz prawo do ochrony swoich dóbr osobistych i dochodzenia zadośćuczynienia w sytuacji, gdy zostały one naruszone. Skontaktuj się z naszą Kancelarią, aby uzyskać fachową pomoc i doradztwo.


Art. 445 k.c.
§ 1. W wypadkach przewidzianych w artykule [444 k.c.] sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
§ 2. Przepis powyższy stosuje się również w wypadku pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu.
§ 3. Roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego.

Art. 448 k.c.
W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Przepis art. 445 § 3 stosuje się.

Jakie są terminy przedawnienia odszkodowań?
Termin przedawnienia odszkodowania to czas, w którym uprawniony do otrzymania odszkodowania może złożyć wniosek o jego wypłatę. Po upływie tego terminu, roszczenie może ulec przedawnieniu i uprawniony nie będzie mógł już dochodzić swoich roszczeń.

Terminy przedawnienia odszkodowań różnią się w zależności od źródła, z jakiego wynika roszczenie. Poniżej znajduje się krótki opis niektórych z nich:

Termin dla najpopularniejszych odszkodowań, tj. wypłacanych z OC sprawcy oraz innych umów (np. AC) co do zasady wynosi 3 lata, jednak w przypadku gdy sprawca popełnił przestępstwo lat 20:


Art. 819 k.c.
§ 1. Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech.
§ 2.(uchylony)
§ 3. W wypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania.
§ 4. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.
Art. 442 (1) k.c.
§ 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.
§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
§ 3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
§ 4. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.
Jeśli doznałeś szkody lub krzywdy w wyniku niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania lub zatrzymania, masz prawo do uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia. W takim przypadku, niezbędne jest udowodnienie, że zostałeś poszkodowany lub pokrzywdzony przez działanie organów ścigania lub sądów.

Termin przedawnienia na dochodzenie odszkodowania wynosi rok od dnia, w którym orzeczenie dające podstawę do odszkodowania lub zadośćuczynienia (np. wyrok uniewinniający) stało się prawomocne.

W naszej Kancelarii posiadamy specjalistów, którzy pomogą Ci w uzyskaniu odszkodowania i wsparciu w procesie dochodzenia roszczeń. Nie wahaj się skontaktować z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw i możliwości dochodzenia odszkodowania.


Art. 552 k.p.k.
§ 1. Oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania, kasacji lub skargi nadzwyczajnej został uniewinniony lub skazany na łagodniejszą karę, służy od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wykonania względem niego w całości lub w części kary, której nie powinien był ponieść.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się także, jeżeli po uchyleniu skazującego orzeczenia postępowanie umorzono wskutek okoliczności, których nie uwzględniono we wcześniejszym postępowaniu.
§ 3. Prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia powstaje również w związku z zastosowaniem środka zabezpieczającego w warunkach określonych w § 1 i 2.
§ 4. Odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje również w wypadku niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania.

Art. 555 k.p.k.
Roszczenia przewidziane w niniejszym rozdziale przedawniają się po upływie roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia dającego podstawę do odszkodowania i zadośćuczynienia, w wypadku tymczasowego aresztowania – od daty uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, w razie zaś zatrzymania – od daty zwolnienia.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie w PRL (ustawa lutowa).
Ustawa z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego jest ustawą, która ma na celu rekompensatę dla osób, które zostały poddane represjom w czasie komunizmu za działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski.

W ramach tej ustawy, osoby, które zostały skazane za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, mają prawo do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie to jest wypłacane w formie świadczenia pieniężnego i może być przyznane po wydaniu decyzji przez właściwe organy państwa.

Jeśli uważasz, że jesteś uprawniony do otrzymania zadośćuczynienia na mocy tej ustawy, skontaktuj się z naszą Kancelarią. Nasi specjaliści pomogą Ci w dochodzeniu roszczenia, a także doradzą w zakresie wszystkich kwestii związanych z ustawą o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych. Zadbamy o to, aby Twoje prawa zostały zabezpieczone i uzyskać dla Ciebie jak najlepszy rezultat.
Art. 8 ustawy z dnia 23 lutego 1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

  • Osobie, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia albo wydano decyzję o internowaniu w związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981 r. w Polsce stanu wojennego, przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłe z wydania lub wykonania orzeczenia albo decyzji. W razie śmierci tej osoby uprawnienie to przechodzi na małżonka, dzieci i rodziców.

[…]

Odszkodowania z Kodeksu pracy.
Ustawa Kodeks Pracy jest jednym z najważniejszych aktów prawnych w Polsce, regulującym kwestie związane z prawami i obowiązkami pracowników i pracodawców. W ramach tej ustawy, pracownicy mają prawo do odszkodowania w przypadku, gdy doznał on szkody na skutek naruszenia przepisów Kodeksu Pracy lub innych przepisów dotyczących praw pracowniczych.

Odszkodowanie może być przyznane w wyniku niezgodnego z prawem zwolnienia, mobbingu w miejscu pracy, niezgodnego z prawem obniżenia wynagrodzenia, czy też w wyniku innych naruszeń przepisów Kodeksu Pracy.

Jeśli uważasz, że jesteś uprawniony do otrzymania odszkodowania na mocy ustawy Kodeks Pracy, skontaktuj się z naszą Kancelarią. Nasi specjaliści pomogą Ci w dochodzeniu roszczenia i doradzą w zakresie wszystkich kwestii związanych z ustawą Kodeks Pracy. Zadbamy o to, aby Twoje prawa zostały zabezpieczone i uzyskać dla Ciebie jak najlepszy rezultat.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy lub w drodze do/z pracy
Odszkodowanie za wypadek przy pracy lub w drodze do/z pracy jest formą rekompensaty za doznane szkody i straty. W takim przypadku, podstawą prawną są przepisy prawa lub polisy odszkodowawcze pracodawców. Aby otrzymać odszkodowanie, niezbędne jest wykazanie, że wypadek miał miejsce w związku z wykonywaniem pracy lub w drodze do/z niej. Ponadto, należy udowodnić związek przyczynowy pomiędzy wypadkiem a powstałymi szkodami i stratami.

W takich sytuacjach warto skontaktować się z naszą Kancelarią, by uzyskać fachową pomoc i doradztwo. Nasi prawnicy zapewnią skuteczną reprezentację w postępowaniu przed zakładami ubezpieczeń i w sądach. Wsparcie naszej Kancelarii pozwala na uzyskanie pełnego odszkodowania, które obejmuje nie tylko koszty leczenia, ale również utracone dochody i zwiększone potrzeby związane z następstwami wypadku. Działając w imieniu naszych Klientów, dokładamy wszelkich starań, aby uzyskać jak najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny.
W przypadku błędu medycznego, pacjent może uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu odpowiedzialności cywilnej lekarza lub podmiotu leczniczego, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. W takim przypadku, aby uzyskać odszkodowanie, pacjent musi wykazać, że doszło do naruszenia obowiązku należytej staranności przez lekarza lub podmiot leczniczy, co bezpośrednio doprowadziło do powstania szkody.

Poza odpowiedzialnością cywilną, pacjent może także uzyskać odszkodowanie z ustawy o odpowiedzialności za szkodę wywołaną czynem niedozwolonym (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Jeśli jesteś ofiarą błędu medycznego, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Nasi specjaliści pomogą Ci w uzyskaniu odszkodowania i wsparciu w procesie dochodzenia roszczeń.

Odszkodowanie z tytułu decyzji administracyjnej.
Jeśli w wyniku działania organów administracji publicznej doznałeś szkody, masz prawo do uzyskania odszkodowania na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. W takim przypadku, aby uzyskać odszkodowanie, musisz wykazać, że organ administracji publicznej dopuścił się naruszenia swoich obowiązków, co bezpośrednio przyczyniło się do powstania szkody.

Termin przedawnienia na dochodzenie odszkodowania wynosi 3 lata od dnia, w którym dowiedziałeś się o powstaniu szkody i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Jeśli jesteś ofiarą nieprawidłowego działania organów administracji publicznej, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Nasi specjaliści pomogą Ci w uzyskaniu odszkodowania i wsparciu w procesie dochodzenia roszczeń.

Art. 161 k.p.a.
§ 1. Minister może uchylić lub zmienić w niezbędnym zakresie każdą decyzję ostateczną, jeżeli w inny sposób nie można usunąć stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo zapobiec poważnym szkodom dla gospodarki narodowej lub dla ważnych interesów Państwa.
§ 2. Uprawnienia określone w § 1 w stosunku do decyzji wydanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej przysługują również wojewodzie.
§ 3. Stronie, która poniosła szkodę na skutek uchylenia lub zmiany decyzji, służy roszczenie o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę od organu, który uchylił lub zmienił tę decyzję; organ ten, w drodze decyzji, orzeka również o odszkodowaniu.
§ 4. Roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym stała się ostateczna decyzja uchylająca lub zmieniająca decyzję.

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb lub utraty zarobków.
Renta z tytułu zwiększonych potrzeb lub utraty zarobków jest formą pomocy dla osób, które z powodu trwałego i poważnego uszczerbku na zdrowiu nie są w stanie wykonywać dotychczasowej pracy i utraciły część swoich zarobków.

Aby otrzymać rentę, niezbędne jest spełnienie łącznie kilku przesłanek, w tym: ustalenie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku lub choroby zawodowej, udowodnienie utraty części zarobków oraz zwiększenie potrzeb związanych z chorobą.

Kancelaria może pomóc w dochodzeniu roszczeń o rentę z tytułu zwiększonych potrzeb i utraty zarobków, a także w prowadzeniu postępowania przed sądem lub instytucją ubezpieczeniową. Skuteczne dochodzenie swoich praw wymaga wiedzy i doświadczenia w tym zakresie, dlatego warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnej kancelarii prawnej.


Jeżeli mają Państwo pytania po przeczytaniu powyższego tekstu prosimy o kontakt z nami:
biuro@kancelariasugier.pl w celu porady lub umówienia się na spotkanie. Porad prawnych udzielamy także zdalnie.

Dokonamy bezpłatnej * analizy zasadności i wysokości odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Oferujemy pełną reprezentację na etapie przedsądowym oraz sądowym. Przygotowujemy pozew oraz pomagamy kompletować załączniki.


dedykowany numer telefonu: 505 44 23 45


Poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych lub innych sytuacjach, poszukujących profesjonalnej pomocy w uzyskaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia, zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii Radcy Prawnego Piotr Sugier w Lublinie.
Nasz zespół specjalistów zajmuje się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności cywilnej, a także reprezentowaniem klientów w postępowaniach sądowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i znajomości prawa, jesteśmy w stanie skutecznie walczyć o należne klientom odszkodowanie i zadośćuczynienie.
Zapewniamy indywidualne podejście do każdego klienta oraz pełne wsparcie na każdym etapie sprawy. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać profesjonalną pomoc w uzyskaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia

* bezpłatna analiza zasadności i wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia nie obejmuje sporządzenia i udostępnienia dokumentów powstałych podczas analizy ani uzasadnienia stanowiska